Ochrana osobních údajů

Zásady a informace o zpracování osobních údajů

V případě, že jste našimi klienty nebo odběrateli novinek, svěřujete nám své osobní údaje. My následně odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, se zásadami zpracování osobních údajů a s právy, které máte v souvislosti s GDPR.

Vážíme si důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete. Řídíme se "Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES" (dále jen GDPR), spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "ZOOÚ") a na něj navazujících předpisech.

Správce osobních údajů

Jsme Centrum Mozaika Ústí nad Labem, z.s., Sídlem: Za Vozovnou 309/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 0459 6234, která provozuje DS-Mozaika. Jsme také provozovatelem webových stránek www.ds-mozaika.cz. V rámci našich činností zpracováváme vaše osobní údaje jako správce. To znamená, že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jaký účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Kontaktní údaje
Pokud se budete chtít na nás obrátit se záležitostí ohledně GDPR, kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: info@dsmozaika.cz nebo na telefonním čísle: +420 722 470 973 .

Zpracování osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme pouze údaje, které souvisí s naší činností, a to z následujících důvodů:

  • informace pro poskytování služeb a plnění smluv včetně e-mailového kontaktu
  • vedení účetnictví - údaje nezbytné pro fakturaci a evidenci dokladů
  • marketing - zasílání informačních mailů - e-mail a jméno
  • fotografická dokumentace - z akcí pořádaných naší Dětskou skupinou Mozaika.
  • evidence dětí - identifikační údaje zákonných zástupců dítěte (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní údaje - telefon, e-mail, případně zaměstnavatel), identifikační údaje dítěte (jméno, příjmení, bydliště, datum narození) a údaje o zdravotním stavu dítěte. Tyto informace získáváme pro potřeby evidence dětí na programech rodičů s dětmi, programech pro samostatné děti a v dětské skupině, a to z důvodů plnění zákonných povinností a dotačních pravidel EU, státu a samosprávných celků
  • evidence účastníků vzdělávacích akcí - jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní údaje - telefon a e-mail.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt nebo po dobu nutnou danou zákonnými povinnostmi nebo dotačními pravidly.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje, které zpracováváme. Chráníme je proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Snažíme se, aby naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšovaly.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši pověření zaměstnanci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací dalších spolupracovníků. Jedná se o následující poskytovatele:
SmartEmailing
Google
Facebook
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace nebo zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat.

Zpracování osobních údajů třetích osob

Poskytnete-li nám osobní údaje třetích osob - nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním mají dotčené osoby právo vznést námitku. V takovém případě jsme povinni tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky se zjistí, že máme k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@dsmozaika.cz.

Máte právo na informace. Toto právo je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jaký je účel tohoto zpracování.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplně, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, provádíme zpracování nezákonně, kdy ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud vznášíte námitku proti zpracování, tak můžete využít právo na omezení zpracování.

Právo na přenositelnost máte, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému. Budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace zašleme ve strojově čitelné podobě ve lhůtě do 30 dní.

Vašim dalším právem je právo na výmaz. Pokud si to budete přát a bude to v souladu se zákonnými povinnostmi a dotačními pravidly námi čerpaných dotací, tak v takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní informace z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. O dokončení výmazu vás budeme informovat elektronickou poštou.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Velmi oceníme, pokud budete o tomto podezření nejprve informovat nás, abychom mohli neodkladně sjednat nápravu.

Odhlášení ze zasílání informačních e-mailů

E-maily s informacemi ohledně našich akcí a novinek vám zasíláme v případě, že jste o toto zasílání projevili zájem a dali svůj souhlas k zasílání. Pokud již nadále nemáte zájem o zasílání informací z DS Mozaika, můžete ukončit odběr našich e-mailu stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zásady zpracování osobní údajů Centrum Mozaika jsou platné od 1.11.2022.
Aktuální znění zásad můžete vždy nalézt na našich webových stránkách www.ds-moazika.cz.