Školka

nebo-li dětská skupina Mozaika s prvky Montessori

Vždy jsme vycházeli z principů respektující výchovy a naší vizí byly a jsou spokojené, vyrovnané děti, které touží získávat nové informace a dovednosti. Tato filozofie nás dovedla k Montessori pedagogice a tuto metodu využíváme při vzdělávání.

Děti u nás mají připravené láskyplné prostředí plné respektu, klidu a spokojenosti. Uvědomujeme si, že každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo. Vše se učí spontánně a jejich práce je volná a svobodná, přesto výuka probíhá v mezích daných pravidel, kdy se děti učí respektovat jeden druhého. 

Při práci s dětmi je pro nás základem všeho respektující přístup. Společná práce i zábava probíhá v rámci společně vytvořených pravidel. Za důležitý úkol pro nás jako učitele považujeme to, naučit děti respektovat jeden druhého, sledovat potřeby každého dítěte a hledat pro každého jeho vlastní cestu k dosažení cílů. Snažíme se podporovat děti tak, aby věci zvládaly samy, tím zvyšujeme jejich sebevědomí, sebeúctu i důvěru v okolí - zkrátka to, co i tolika dospělým v dnešním světě chybí a bez čeho se jen velmi špatně žije. K rozvoji jazyka, matematického myšlení a celkových znalostí o chodu světa používáme Montessori pomůcky, které nám přirozeně umožňují zapojovat děti  do praktických činností. 

V režimu dne bude zapojena také výuka anglického jazyka a výběr ze zájmových kroužků. 

V naší mateřské škole se děti seznamují s anglickým jazykem stejným způsobem jakým si osvojují svůj mateřský jazyk, tedy bezprostřední komunikací s učiteli a prostřednictvím aktivit a činností vycházejících z přirozených každodenních situací. Výuka probíhá hravou formou prostřednictvím pohybových aktivit, zpěvu, písniček a říkadel, obdobně jako si děti osvojují svůj mateřský jazyk. Máme zpracováný vlastní výukový program, který se opírá o tradiční materiály používané v britských mateřských školkách a rodinách

Angličtině říkáme ANO - pro předškolní děti je osvojení cizího jazyka zcela přirozené a nenásilné a otevírá jim svět mnoha možností a uplatnění, proto klademe velký důraz na jeho intenzivní rozvoj. Dítě je v kontaktu s angličtinou v průběhu celého dne.

ANO říkáme ale i češtině. Jsme českoanglicko školka. Naším cílem je co nejvíce využívat metodu "One Person One Language" (OPOL) = Jeden člověk — jeden jazyk. V praxi to znamená, že jeden učitel mluví výhradně česky a druhý anglicky.

JSME ŠKOLKA, KDE Z DĚTÍ ROSTOU OSOBNOSTI!