VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH PROJEKTU
S NÁZVEM PEČUJEME O TY, KTEŘÍ PEČUJÍ II.Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015173


Projekt je realizován v programu EU OPZ - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování 


Anotace projektu: Projekt řeší podporu neformálně pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí, a to prostřednictvím akreditovaných kurzů, zaměřených na zkvalitnění péče, vytvořením svépomocných skupin pro pečující, odborným poradenstvím a poskytováním psychoterapie.


Projekt je realizován v období duben 2020 - březen 2022.

Cílovou skupinou projektu jsou neformální pečovatelé (osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby).


Klíčovými aktivitami projektu jsou: odborné semináře, individuální poradenství, svépomocné skupiny, psychoterapie a finančněprávní poradna.


Jaký problém projekt řeší?Projekt řeší problém malé nebo žádné integrace rodičů dětí se zdravotním postižením do společnosti

• Tělesné postižení
• Zrakové postižení
• Sluchové postižení
• Postižení řeči
• Mentální postižení
• Duševní postižení
• Vnitřní postižení
• Kombinované postižení


Jaké jsou příčiny problému?

• SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ IZOLACE
• NEPŘIPRAVENOST
• NEDOSTATEČNÁ PODPORA "ÚŘADŮ"
• DYSFUNKCE RODINY