Naše vize

Náš příběh začal narozením našich vlastních dětí (Jitka je maminkou tří dětí a Petra je maminkou čtyř dětí), které nás přivedly k myšlence,  že bychom se v dalším běhu života rády věnovaly práci s dětmi na profesionální úrovni.  Od myšlenek nebylo daleko k činům, proto v roce 2014 otevřela Jitka RC Pohádková Chaloupka - Domeček u Rondelu a Petra v něm následně rozběhla Montessori kurzy pro batolata. Ukázalo se, že maminky kromě místa, kde se dá trávit volný čas, potřebují také místo, kde se o děti dobře postarají i v době, kdy potřebují pracovat. Míst ve školkách je málo o jeslích nemluvě a pokud si člověk představuje něco trošku jiného než klasický přístup státního vzdělávacího systému, může se s takovou představou rovnou rozloučit. To pro nás byla výzva. Založení dětské skupiny!

Dětská skupina nám umožňuje přijímat děti ve věku 1 až 7 let na 1 až 5 dní v týdnu. Tím umožníme rodičům to, co na trhu téměř úplně chybí - přizpůsobit pobyt a dobu dítěte mimo rodinu pružně svým potřebám.

Vybudování dětské skupiny nám umožňuje vytvořit prostředí, které podporuje přirozenou dětskou zvídavost a touhu po poznání. Prostředí, kde budeme moci děti podpořit v rozvoji jejich individuality a respektovat tempo každého jednoho dítěte. Tedy vytvořit místo, kde děti budou šťastné. To je náš cíl!

Batolata - jesličky

Program pro děti 1-3 roky

Na základě mnoha výzkumů se opakovaně potvrzuje, že první tři roky života jsou nejdůležitější pro vybudování stabilního základu, ze kterého dítě čerpá, až do naplnění svého potenciálu.

V prvích třech letech života je tělesný, citový i sociální vývoj člověka nejintenzivnější.  Po prvním roce začíná dítě chodit, učí se hygienické dovednosti, dokáže už používat jazyk. Začíná si uvědomovat vlastní osobnost a  je plné touhy poznávat - jak funguje svět, je připravené poznávat vrstevníky a prostředí mimo domov.

V rámci péče a vzdělávání o věkovou skupinu dětí 1-3 roky se zaměřujeme především na tyto okruhy:

 • Osvojování jazyka
 • Zdokonalování pohybu
 • Zapojení se do dodržování řádu

Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, ale počítáme také s dětmi, které mají plenky, a společně s rodinou pracujeme na zvládání hygienických potřeb. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, jež děti lákají a přitahují. S radostí zkoumají a objevují, zdokonalují se v praktických dovednostech a učí se samostatnosti. K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme jim tak, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí. Vyváženě kombinujeme vnitřní aktivity s pobytem v přírodě.

Předškoláci – školka

Program pro děti 3-6 let

Při práci s dětmi vycházíme z principů respketující výchovy a naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které touží získávat nové informace a dovednosti.

Děti u nás mají připravené láskyplné prostředí plné respektu, klidu a spokojenosti. Uvědomujeme si, že každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo. Vše se učí spontánně a jejich práce je volná a svobodná, přesto výuka probíhá v mezích daných pravidel, děti se učí respektovat jeden druhého. Stejně tak se navzájem respektují i učitelé a děti. Úkolem učitele je sledovat potřeby každého dítěte a hledat cesty, jak mu pomoci dosáhnout cílů. Dítěti jsou především průvodcem, který je  cíleně podporuje, aby věci zvládly dělat samy. Tím se zvyšuje jejich sebevědomí, sebedůvěra a důvěra v okolí a děti se tak postupně stávají funkčně nezávislými.

V rámci péče a vzdělávání o věkovou skupinu dětí 3-6 let se zaměřujeme především na tyto okruhy:

 • Rozvoj sebeobsluhy
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Poznávání základů matematiky, jazyka, přírodovědy, zeměpisu a historie - vše prostřednictvím smyslových zkušeností a v souvislostec
 • Rozvíjíme zájem a talent dětí – součástí programu školky jsou různé kroužky (tanec, hudba, tvoření, angličtina)                                                                                                       

Režim dne

7:00-8:30

 • Individuální příchod dětí, volná práce dětí, individuální práce s učitelkou

8:30-9:30

 • Ranní kruh
 • Ranní přivítání, rozhovory, individuální práce dětí, samostatná a skupinková práce s pomůckami, práce s učitelem, průběžná svačina

9:30-10:00

 • setkání v komunitním kruhu  (reflexe dětí, cvičení koordinace a koncentrace, téma dne)

10:00-11:30

 • pobyt venku, přírodovědné vycházky, pohybové aktivity, hry na hřišti, nácvik motorických dovedností, příprava na oběd (hygiena, prostírání)

11:30-12:00

 • Oběd

12:00-13:00

 • Vyzvedávání dětí s polodenní docházkou, příprava na odpočinek, čtení, poslech pohádky

13:00-14:00

 • spánek, odpočinek, klidné aktivity

14:00-17:00

 • Odpolední svačina, volná hra dětí, individuální práce s učitelkou, odchod domů

 

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.